КОДИ
            Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 10 01
Пiдприємство Комунальне підприємство "Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації" за ЄДРПОУ 03349507
    (найменування)                            
                                             
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
        за 9 Місяців 2021 р.                            
                                             
                Форма N2 Код за ДКУД 1801003
Додаткові дані:                                          
КВЕД 71.12                                      
                                             
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття   Код рядка За звітний                                          період За аналогічний                         період                            попереднього                                     року
1   2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13 517 12 254
Чисті зароблені страхові премії           2010 - -
   премії підписані, валова сума     2011 - -
   премії, передані у перестрахування           2012 - -
   зміна резерву незароблених премій, валова сума           2013 - -
   зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 11 629 ) ( 9 197 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами   2070 - -
Валовий:               
    прибуток         2090 1 888 3 057
    збиток         2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
   зміна інших страхових резервів, валова сума   2111 - -
   зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -
Інші операційні доходи       2120 3 5
   у тому числі:         2121 - -
  дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за                                                                               справедливою вартістю
  дохід від первісного визнання біологічних активів і                                                     сільськогосподарської продукції 2122 - -
  дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 - -
Адміністративні витрати       2130 ( 1 446 ) ( 1 091 )
Витрати на збут         2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати       2180 ( 479 ) ( 2 074 )
  у тому числі:         2181 - -
  витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
  витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -
Фінансовий результат від операційної діяльності:       
    прибуток         2190 - -
    збиток         2195 ( 34 ) ( 103 )
Доход від участі в капіталі       2200 - -
Інші фінансові доходи       2220 106 165
Інші доходи         2240 - -
  у тому числі:         2241 - -
  дохід від благодійної допомоги    
Фінансові витрати         2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі       2255 ( - ) ( - )
Інші витрати         2270 ( 62 ) ( 37 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:         
    прибуток         2290 10 25
    збиток         2295 ( - ) ( - )
                                             
                              Продовження додатка 2
                                             
Витрати (дохід) з податку на прибуток     2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності                                                     після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:         
прибуток         2350 10 25
збиток         2355 ( - ) ( - )
                                             
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття   Код рядка За звітний                                          період За аналогічний                                     період                                           попереднього                                         року
1   2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів     2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів     2405 - -
Накопичені курсові різниці       2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних                                   підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід       2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування     2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування   2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 10 25
                                             
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті   Код рядка За звітний                                        період За аналогічний                                                період                                   попереднього                                     року
1   2 3 4
Матеріальні затрати       2500 397 521
Витрати на оплату праці       2505 10 074 8 960
Відрахування на соціальні заходи     2510 2 132 1 906
Амортизація         2515 299 223
Інші операційні витрати       2520 648 753
Разом         2550 13 550 12 363
                                             
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті   Код рядка За звітний                                        період За аналогічний                                             період                                                      попереднього                                         року
1   2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій     2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій   2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію     2650 - -
                                             
  Керiвник       РИЖИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
                                             
  Головний бухгалтер     ЛЕВЧИШИНА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА