Додаток 1                            
            до Національного положення (стандарту)
            бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
                              КОДИ
                Дата (рік, місяць, число) 2021 10 01
Підприємство        Комунальне підприємство "Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації" за ЄДРПОУ     03349507
Територія Миколаївська обл., м. Миколаїв, Центральний р-н. за КАТОТТГ ¹   UA48060150010443183
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ     150
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах за КВЕД       71.12
Середня кількість працівників ² 83                        
Адреса, телефон    54030 Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Шевченка,будинок 40 0512471506            
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)            
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):                              
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку                   V        
   за міжнародними стандартами фінансової звітності                            
                                         
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                         
          на 30.09.2021 р.                          
                Форма №1 Код за ДКУД   1801001
A К Т И В Код рядка На початок                                                       звітного періоду На кінець                                   звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи                          
Нематеріальні активи     1000 5 004 4 965
  первісна вартість           1001 5 395 5 439
  накопичена амортизація           1002 391 474
Незавершені капітальні інвестиції         1005 - -
Основні засоби             1010 613 646
  первісна вартість           1011 4 263 4 488
  знос             1012 3 650 3 842
Інвестиційна нерухомість           1015 - -
  Первісна вартість інвестиційної нерухомості     1016 - -
  Знос інвестиційної нерухомості         1017 - -
Довгострокові біологічні активи         1020 - -
  Первісна вартість довгострокових біологічних активів     1021 - -
  Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів               1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:                               
  які обліковуються  за методом участі в капіталі  інших підприємств 1030 - -
  інші фінансові інвестиції           1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість       1040 - -
Відстрочені податкові активи           1045 - -
Гудвіл             1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати           1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи           1090 - -
Усього за розділом І           1095 5 617 5 611
ІІ. Оборотні активи      
Запаси             1100 25 85
Виробничі запаси             1101 25 85
Незавершене виробництво           1102 - -
Готова продукція           1103 - -
Товари             1104 - -
Поточні біологічні активи           1110 - -
Депозити перестрахування           1115 - -
Векселі одержані           1120 - -
Дебіторська заборгованість  за продукцію, товари, роботи, послуги   1125 77 1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                
  за виданими авансами     1130 - -
  з бюджетом             1135 - 2
  у тому числі з податку на прибуток         1136 - -
  Дебіторська заборгованість за розрахунками з  нарахованих  доходів   1140 - -
  Дебіторська заборгованість за розрахунками із  внутрішніх  розрахунків   1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість       1155 94 394
Поточні фінансові інвестиції           1160 - -
Гроші та їх еквіваленти           1165 3 469 3 414
Готівка             1166 6 6
Рахунки в банках             1167 3 463 3 408
Витрати майбутніх періодів           1170 6 8
Частка перестраховика у страхових резервах       1180 - -
у тому числі в:                            
резервах довгострокових зобов’язань     1181 - -
резервах збитків або резервах належних виплат       1182 - -
резервах незароблених премій           1183 - -
інших страхових резервах           1184 - -
Інші оборотні активи           1190 458 507
Усього за розділом ІІ           1195 4 129 4 411
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс     1300 9 746 10 022
                                         
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець                                        звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал         1400 486 486
Внески до незареєстрованого статутного капіталу     1401 - -
Капітал у дооцінках           1405 920 920
Додатковий капітал           1410 4 629 4 630
Емісійний дохід             1411 - -
Накопичені курсові різниці           1412 - -
Резервний капітал           1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)       1420 117 127
Неоплачений капітал           1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал           1430 ( - ) ( - )
Інші резерви             1435 - -
Усього за розділом І           1495 6 152 6 163
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов'язання         1500 - -
Пенсійні зобов’язання           1505 - -
Довгострокові кредити банків           1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання         1515 - -
Довгострокові забезпечення           1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу       1521 - -
Цільове фінансування           1525 - -
Благодійна допомога           1526 - -
Страхові резерви             1530 - -
у тому числі:                           
резерв довгострокових зобов’язань     1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат       1532 - -
резерв незароблених премій           1533 - -
інші страхові резерви           1534 - -
Інвестиційні контракти           1535 - -
Призовий фонд             1540 - -
Резерв на виплату джек-поту           1545 - -
Усього за розділом ІІ           1595 - -
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків         1600 - -
Векселі видані             1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:                              
  довгостроковими зобов'язаннями     1610 - -
  товари, роботи, послуги           1615 41 -
  розрахунками з бюджетом           1620 209 339
  у тому числі з податку на прибуток         1621 5 -
  розрахунками зі страхування           1625 83 151
  розрахунками з оплати праці           1630 327 592
  Поточна кредиторська заборгованість за  одержаними  авансами 1635 2 528 2 737
  Поточна кредиторська заборгованість за  розрахунками  з  учасниками 1640 - -
  Поточна кредиторська заборгованість із  внутрішніх  розрахунків 1645 - -
  Поточна кредиторська заборгованість за  страховою  діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення           1660 384 2
Доходи майбутніх періодів           1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків     1670 - -
Інші поточні зобов'язання           1690 22 38
Усього за розділом ІІІ           1695 3 594 3 859
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,                                                                                             утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс             1900 9 746 10 022
                                         
Керівник         РИЖИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
                                         
Головний бухгалтер        ЛЕВЧИШИНА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА
                                         
¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.