КОДИ
            Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 07 01
Пiдприємство Комунальне підприємство "Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації" за ЄДРПОУ 03349507
    (найменування)                            
                                             
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
        за I Півріччя 2021 р.                            
                                             
                Форма N2 Код за ДКУД 1801003
Додаткові дані:                                          
КВЕД 71.12                                      
                                             
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття   Код рядка За звітний                                          період За аналогічний                         період                            попереднього                                     року
1   2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8 669 7 513
Чисті зароблені страхові премії           2010 - -
   премії підписані, валова сума     2011 - -
   премії, передані у перестрахування           2012 - -
   зміна резерву незароблених премій, валова сума           2013 - -
   зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7 458 ) ( 5 809 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами   2070 - -
Валовий:               
    прибуток         2090 1 211 1 704
    збиток         2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
   зміна інших страхових резервів, валова сума   2111 - -
   зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -
Інші операційні доходи       2120 2 3
   у тому числі:         2121 - -
  дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за                                                                               справедливою вартістю
  дохід від первісного визнання біологічних активів і                                                     сільськогосподарської продукції 2122 - -
  дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 - -
Адміністративні витрати       2130 ( 911 ) ( 646 )
Витрати на збут         2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати       2180 ( 312 ) ( 1 149 )
  у тому числі:         2181 - -
  витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
  витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -
Фінансовий результат від операційної діяльності:       
    прибуток         2190 - -
    збиток         2195 ( 10 ) ( 88 )
Доход від участі в капіталі       2200 - -
Інші фінансові доходи       2220 72 119
Інші доходи         2240 - -
  у тому числі:         2241 - -
  дохід від благодійної допомоги    
Фінансові витрати         2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі       2255 ( - ) ( - )
Інші витрати         2270 ( 50 ) ( 12 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:         
    прибуток         2290 12 19
    збиток         2295 ( - ) ( - )
                                             
                              Продовження додатка 2
                                             
Витрати (дохід) з податку на прибуток     2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності                                                     після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:         
прибуток         2350 12 19
збиток         2355 ( - ) ( - )
                                             
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття   Код рядка За звітний                                          період За аналогічний                                     період                                           попереднього                                         року
1   2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів     2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів     2405 - -
Накопичені курсові різниці       2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних                                   підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід       2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування     2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування   2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 12 19
                                             
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті   Код рядка За звітний                                        період За аналогічний                                                період                                   попереднього                                     року
1   2 3 4
Матеріальні затрати       2500 345 324
Витрати на оплату праці       2505 6 270 5 458
Відрахування на соціальні заходи     2510 1 328 1 164
Амортизація         2515 203 145
Інші операційні витрати       2520 530 507
Разом         2550 8 676 7 598
                                             
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті   Код рядка За звітний                                        період За аналогічний                                             період                                                      попереднього                                         року
1   2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій     2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій   2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію     2650 - -
                                             
  Керiвник       РИЖИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
                                             
  Головний бухгалтер     ЛЕВЧИШИНА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА